Kategoriler

İKLİM DEĞİŞİYOR MU? / LE CLİMAT CHANGE-T-IL ?

İKLİM DEĞİŞİYOR MU? DEĞİŞİYORSA BUNUN SORUMLUSU KİMDİR VE NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Bilimci Prof.Dr. Murat Türkeş’in okulumuzda online olarak verdiği  ‘’İklim değişiyor mu? Değişiyorsa bunun sorumlusu kimdir ve nasıl önleyebiliriz?’’ konulu konferansı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilgiyle dinlediler.

Prof.Dr. Murat Türkeş öncelikle İklim Sistemi ve İklim Değişikliğini tanımladı.

iklim: ‘’belirli bir alandaki hava koşullarının, atmosfer ögelerinin değişkenleri ve ortalama değerleri gibi uzun süreli (geleneksel olarak 30 yıl ve daha fazla) istatistikleri ile tanımlanan bireşimi’’ 

İklim değişikliği:’’ İklimin ortalama durumunda ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun yıllar boyunca süren istatiksel olarak anlamlı değişimler…’’

Daha sonra Köppen-Geiger İklim Sınıflandırmasına Göre İklim Türlerinin Yeryüzüne Dağılışını ve Köppen-Geiger İklim Sınıflandırmasına göre Türkiye İklimini anlattı.

Bu sınıflandırmaya göre ülkemiz Ilıman-Orta Enlem ikliminde yer almakla birlikte coğrafi faktörlere bağlı olarak kurak, yarı kurak ve soğuk iklim özelliklerini gösteren alanlara sahip olduğunu bizlere anımsattı.

Dünyada ve Türkiye’de gözlenen iklim değişikliğini ve değişkenliğini aktarırken ise, iklim değişikliğinde ana yönlendiricilerin; atmosferde ve yeryüzünde gerçekleşen bir çok doğal olayların etkisinin yanı sıra, insan faaliyetleri kaynaklı Sera gazı ( CO2 Karbondioksit, CH4 Metan, N2O diazot monoksit) etkisinin de çok önemli olduğunu gördük, Sera gazları uzun süreli değişim grafiğinde 1980 ve sonrasında atmosferdeki birikimin hızla artmış olduğunu gördük ve bu gazlar Güneşten gelen ışınların bir kısmının atmosferden çıkmasını engelleyerek Küresel ısınmaya neden oluyorlardı. Bu gazlar arasında en yüksek oranı karbondioksit oluşturuyordu.

Mauna Loa Gözlemevi(Hawaii) verilerini bizlere aktarırken , 1960 yılındaki atmosferdeki CO2 birikimi 317 ppm (milyon hacimde bir kısım) iken 2020 Mayıs ayındaki ölçümde 417 ppm geldiğini ve bu artıştaki hızın insan kaynaklı sera gazlarının karbon dengesinde yaptığı değişikliği anlattı.

Prof.Dr. Murat Türkeş 1850-2020 dönemi doğal ve insan etmenlerinin Küresel Isınmadaki rolü grafiğinde, 1960 ve sonrasında insan kaynaklı ısınmanın sürekli arttığını, doğal ısınma ve soğumada bazı yıllarda azalma olduğunu veya çok az değiştiğini gösterdi.

Bunun sonucunda, gerek Türkiye’de gerekse Dünyanın bir çok bölgesinde yüzey sıcaklıklarında artışlar olacağını ve Türkiye’de 1990’dan itibaren rekor yüksek sıcaklıklarda artış, rekor düşük sıcaklıklarda ise azalış olduğunu, en fazla Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinin etkileneceğini ekstrem hava olaylarının artacağını ve dünyada ise kutup kuşağının çok etkileneceğini söyledi.

Atmosferdeki karbondioksit birikimlerini azaltmanın başlıca yollarının;

 • Fosil yakıt yanmasının azaltılması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Ormanların korunması
 • Topraktaki karbonun açığa çıkmasını engellemek
 • Sudaki karbonun açığa çıkmasını engellemek olduğunu vurgulamıştır.

Bu konferans bizlerin ve öğrencilerimizin, Küresel İklim Değişimi ile ilgili daha geniş bilgiye sahip olmamızı sağlamıştır. Evet iklim değişiyor ve baş sorumlusu İNSANDIR ve aynı zamanda bu değişimi önleyebilecek olan da İNSANDIR.

Öğrencilerimiz bu konferanstan sonra yeni bir adım daha atarak, Ekolojik çalışmalarını yaygınlaştıracak, çeşitlendirecek ve kendi geleceklerine ve biricik evimiz GEZEGENİMİZE sahip çıkacaklardır…


LE CLİMAT CHANGE-T-IL ? SI OUI, QUI EST RESPONSABLE ET COMMENT L’ÉVITER ?  

Nos élèves et nos professeur(e)s ont écouté avec grand intérêt la conférence en ligne “ Le climat est-il en train de changer ? Si oui, qui en est responsable et comment l’éviter ? ” donnée par Dr. Murat Türkeş, professeur, spécialiste de l’environnement et membre du conseil d’administration du Centre de recherche et d’application sur les changements climatiques et les politiques de l’Université de Boğaziçi. Le professeur Dr. Murat Türkeş a d’abord défini le fonctionnement du système climatique et les mécanismes du changement climatique.

Le climat se définit comme “ la synthèse des conditions météorologiques dans une zone particulière définie par des statistiques à long terme (traditionnellement 30 ans et plus) telles que les variables et les valeurs moyennes des éléments atmosphériques. “

Le changement climatique se définit comme ” les changements statistiquement significatifs de la condition moyenne ou de la variabilité du climat qui durent sur plusieurs décennies voire plus …”

Il a continué en parlant du climat en Turquie, en utilisant la classification de Köppen-Geiger qui définit des types de climat et leur répartition sur la terre. “ D’après ces zones, la Turquie est située sur une latitude moyenne-tempérée (…) certaines zones présentent les caractéristiques de climats arides, semi-arides et froids en fonction de facteurs géographiques” a-t-il rappelé.

Il a également expliqué les changements climatiques observés et leur variabilité dans le monde et en Turquie. Les principaux moteurs du changement climatique sont multiples : “ outre les effets de nombreux événements naturels se produisant dans l’atmosphère et sur la terre, nous constatons que l’effet des gaz à effet de serre (CO2, dioxyde de carbone, CH4 méthane, monoxyde d’azote N2O) issus des activités humaines est également très important. D’après le graphique de changement à long terme des gaz à effet de serre, on voit que l’accumulation dans l’atmosphère a en effet augmenté rapidement depuis 1980. Ces gaz empêchent certains rayons du soleil à quitter l’atmosphère, provoquant le réchauffement climatique.

Parmi ces gaz, le dioxyde de carbone constitue la proportion la plus élevée. L’Observatoire du Mauna Loa (Hawaï) nous a transmis les données suivantes : Alors que l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère en 1960 était de 317 ppm (parties par million en volume), elle est passée à 417 ppm lors de la mesure effectuée en mai 2020. La vitesse de cette augmentation correspond à la variation du bilan carbone des gaz à effet de serre d’origine humaine.

Dans le graphique indiquant le rôle des facteurs naturels et humains dans le réchauffement climatique pour la période 1850-2020, le professeur Dr. Murat Türkeş a montré que le réchauffement induit par l’homme augmentait de manière continue depuis 1960, mais aussi que le réchauffement et le refroidissement naturels diminuaient ou variaient peu au cours de certaines années.

Il a expliqué qu’en conséquence, la Turquie mais aussi de nombreuses régions du monde connaîtraient une augmentation inévitable de la température de surface. Il a affirmé que depuis 1990, la Turquie enregistre une augmentation des records de températures les plus élevées et une diminution des records de températures les plus faibles. Il a également indiqué que la région méditerranéenne et la région de l’Anatolie centrale seront les plus touchées, que les événements météorologiques extrêmes vont augmenter et qu’à l’échelle mondiale, les régions polaires seront particulièrement impactées.

Les principaux moyens de réduire l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont :

 • La réduction de l’utilisation des combustibles fossiles ;
 • L’emploi de sources d’énergie renouvelables ;
 • L’augmentation de l’efficacité énergétique ;
 • La protection des forêts ;
 • Empêcher le rejet du carbone contenu dans le sol ;
 • Empêcher le rejet du carbone contenu dans l’eau.

Cette conférence nous a permis, ainsi qu’à nos élèves, d’avoir une compréhension plus large du changement climatique mondial. En effet, le climat change et l’ÊTRE HUMAIN en est le principal responsable; parallèlement, c’est aussi l’ÊTRE HUMAIN qui peut empêcher ce changement.

À la suite de cette conférence, nos élèves franchiront une nouvelle étape en élargissant et en diversifiant leurs études sur l’écologie pour préserver leur avenir et notre PLANÈTE qui est notre unique foyer…